Јавна анкета и јавна презентација на втор нацрт урбанистички план за село Јосифово

Општина Валандово објави соопштение за организирање на јавна анкета и јавна презентација на втор нацрт урбанистички план за село Јосифово. Граници на планскиот опфат се границите дефинирани со урбанистичката документација за населено место Јосифово, донесена во 1998-та година со проширување на планскиот опфат паралелно со улица Јане Сандански од северната страна, за уште еден ред градежни парцели на КП 770 КО Јосифово. Опфатот е со површина од 95,23 ха.

Јавна анкета и јавна презентација на втор нацрт урбанистички план за село Јосифово, ќе се спроведе со излагање на увид на огласната табла во просториите на општина Валандово, во Месна заедница Јосифово, како и во Одделението за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина при општина Валандово, секој работен ден од 10.10.2018-та до 24.10.2018-та од 7.00 – 15.00 часот.

Јавната презентација ќе се одржи во среда на 10.10.2018-та година во 12.00 часот, во просториите на О.О.У „Страшо Пинџур“ во Јосифово. Сите заинтересирани се покануваат да ги достават своите забелешки по горенаведената планска документација.

Коментари

Login

Добредојдове! Логирајте се на вашата сметка

Запомни ме Заборавена лозинка?

Lost Password